POLITYKA
PRYWATNOŚCI

dbamy o twoje bezpieczeństwo

KLAUZULA INFORMACYJNA 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKŁADAJACYCH ANKIETĘ w SIM KZN  – Warmia i Mazury Sp. z o. o. w organizacji

Na podstawie art. 13rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. o.o. w organizacji

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@simkzn-wm.pl
 • Cel przetwarzania i podstawa prawna.
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o. o. w organizacji przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  i  prawnie   uzasadnionych  celach i nie przetwarza  ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Celem przetwarzania danych osobowych przez SIM KZN – Warmia i Mazury Sp. z o. o. w organizacji, jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w ustawie  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego („Ustawa o SIM”), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości („Ustawa o KZN”), Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa o zasadach zarządzania”) , Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 • Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
 • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. na potrzeby zgłoszenia do programu SIM, złożenia ankiety/ wniosku na wynajem lokalu (podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO;
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • realizacji zadań w ramach uzasadnionego interesu administratora, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. f) lub  art. 9 ust. 2 lit. f).
 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:
   a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
   b) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,

 c ) odbiorcy danych tacy jak: firmy, banki, kurierzy, kancelarie prawne, klienci.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
 • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności, wynikających z przepisów o archiwizacji i  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w związku z  oferowaną usługą, złożonym wnioskiem, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie
 • Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Język | Language
  Skip to content