Rada Nadzorcza SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Badanie Sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdanie z badania za drugi rok obrotowy tj. za rok 2023.

Miejsce i termin składania ofert: 

W siedzibie Spółki przy ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek lub w formie elektronicznej na adres: biuro@simkzn-wm.pl do dnia 29 lutego 2024 roku, do godz. 15:00. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie “Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

 1. 1. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej: 
 1. badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą z dnia o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 2. uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej (o ile będzie to konieczne) w posiedzeniach Rady Nadzorczej, których przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 bądź każdorazowe podjęcie dyskusji przez organ nadzoru w przedmiocie prowadzonego badania sprawozdania finansowego za powyższy okres,
 3. uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej (o ile będzie to konieczne) w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, na którym będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe,
 4. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej informacji kierowanej do Zarządu Spółki w przedmiocie problemów z systemem rachunkowym Spółki.
 1. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej: 

Oferenci powinni złożyć:

 1. Informację o formie prowadzenia działalności, o wpisie na listę firm audytorskich oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe.

Firmy składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem, do jakich czynności jest upoważniony.

 1. Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
 2. Oświadczenie o zdolności firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdania finansowego w kontekście sytuacji finansowej, organizacyjnej i rynkowej firmy audytorskiej.
 3. Informację o liczbie zatrudnionych/współpracujących biegłych rewidentów
  w firmie audytorskiej.
 4. Informacje o kluczowym biegłym rewidencie wyznaczonym przez firmę audytorską jako w głównym stopniu odpowiedzialnym za przeprowadzenie danego badania w imieniu firmy audytorskiej oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone w formie oryginału lub odpisu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 
 5. Informację wskazującą metody badania sprawozdania finansowego.
 6. Informację o cenie brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 
 2. Wybór firmy audytorskiej nastąpi w ciągu 10 dni od dnia otwarcia ofert.
 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nierozstrzygania postępowania ofertowego bez podawania przyczyny bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych.
Język | Language
  Skip to content