Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

 1. Określenie firmy i siedziby Spółki:
  SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, przy ul. Ratusz 1. KRS:
  0001005022.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania
  za pierwszy rok obrotowy trwający od 2 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
  W siedzibie Spółki przy ul. Ratusz 1, 11 – 015 Olsztynek lub w formie elektronicznej na adres:
  biuro@simkzn-wm.pl do dnia 11 kwietnia 2023 roku, do godz. 15. 00. Oferty należy
  przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie
  sprawozdania finansowego Spółki”.
 4. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
  a) badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą z
  dnia o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  b) uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy
  audytorskiej (o ile będzie to konieczne) w posiedzeniach Rady Nadzorczej, których
  przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 bądź
  każdorazowe podjęcie dyskusji przez organ nadzoru w przedmiocie prowadzonego
  badania sprawozdania finansowego za powyższy okres,
  c) uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy
  audytorskiej (o ile będzie to konieczne) w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, na
  którym będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe,
  d) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej informacji kierowanej do Zarządu
  Spółki w przedmiocie problemów z systemem rachunkowym Spółki.
 5. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej:
  Oferenci powinni złożyć:
  1) Informację o formie prowadzenia działalności, o wpisie na listę firm audytorskich oraz
  aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty)
  dokumenty potwierdzające powyższe.
  Firmy składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze
  wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem, do
  jakich czynności jest upoważniony.
  2) Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do
  wyrażania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
  3) Oświadczenie o zdolności firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdania
  finansowego w kontekście sytuacji finansowej, organizacyjnej i rynkowej firmy audytorskiej.
  4) Informację o liczbie zatrudnionych/współpracujących biegłych rewidentów
  w firmie audytorskiej.
  5) Informacje o kluczowym biegłym rewidencie wyznaczonym przez firmę audytorską jako
  w głównym stopniu odpowiedzialnym za przeprowadzenie danego badania w imieniu firmy
  audytorskiej oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
  składania oferty) dokumenty potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów.
  Dokumenty o których mowa wyżej powinny być złożone w formie oryginału lub odpisu
  potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
  6) Informację wskazującą metody badania sprawozdania finansowego.
  7) Informację o cenie brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie
  sprawozdania z badania.
  8) Informację o terminie wykonania badania oraz sporządzenia sprawozdania z badania,
  według następujących kryteriów:
   Termin zakończenia badania do dnia ……………………. – 30 pkt,
   Termin zakończenia badania do dnia ……………………. – 20 pkt,
   Termin zakończenia badania do dnia ……………………. – 10 pkt.
 6. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
  rozpatrzeniu.
 7. Wybór firmy audytorskiej nastąpi w ciągu 10 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nierozstrzygania postępowania ofertowego bez
  podawania przyczyny bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych.